Algemene Voorwaarden

Definities
 • Remind Learning: een organisatie die training geeft over Slim jezelf zijn in het onderwijs gevestigd te Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 70773009.
 • Opdrachtgever: een organisatie of persoon die een opdracht verstrekt.
 • Overmacht: een situatie waarin Remind Learning of opdrachtgever niet in staat is om aan de gestelde verplichtingen te voldoen als gevolg van een omstandigheid buiten de invloedssfeer van Remind Learning.

Toepassing
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Remind Learning met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Offerte & opdracht
 1. Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Remind Learning een offerte c.q. voorstel aan opdrachtgever.
 2. De overeenkomst tussen Remind Learning en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte c.q. voorstel ondertekenen of accorderen via e-mail.
 3. Een geaccordeerde offerte is bindend voor beide partijen. Opdrachtgever is verplicht de offerte na te komen zodra deze is ondertekend of geaccordeerd via e-mail.
 4. Remind Learning is vrijgesteld van BTW. Alle genoemde bedragen zijn dus inclusief BTW. Eventuele reis- en of verblijfkosten worden als aparte kostenposten opgenomen in de offerte, tenzij er sprake is van een “all-in” prijs.

Wijziging en annulering van opdracht
 1. Een opdracht kan tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum kosteloos worden verplaatst naar een nieuwe datum in overleg met Remind Learning.
 2. Bij wijziging of annulering tussen 7 en 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
 3. Bij wijziging of annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
 4. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Remind Learning niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Remind Learning kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
 5. Indien Remind Learning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Remind Learning gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Betaling
 1. Remind Learning stuurt opdrachtgever een factuur voor de afgesproken opdracht. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Remind Learning, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Auteursrecht
 1. Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Remind Learning. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen zonder expliciete toestemming van Remind Learning.

Aansprakelijkheid
 1. Remind Learning verplicht zich om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Remind Learning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Remind Learning.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Remind Learning voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
 4. Remind Learning is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
 5. Remind Learning zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Vertrouwelijkheid
 1. Remind Learning behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
 2. Remind Learning staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
 3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.